cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA CWER


Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường - Cwer hoạt động dịch vụ các lĩnh vực như sau:

  • Hoạt động dịch vụ về tư vấn Môi trường: lập các hồ sơ môi trường như: Đánh giá tác động môi trường; Kế hoạch hay đề án bảo vệ môi trường; Phương án bảo vệ môi trường; Hồ sơ đăng ký xin giấy phép xả thải vào nguồn nước; Hồ sơ đăng ký xin phép khai thác nguồn nước mặt hoặc nước dưới đất; Sổ chủ nguồn thải các chất thải nguy hại; Báo cáo về hoàn thành các công trình BVMT; Báo cáo kết quả,  Báo cáo giám sát quan trắc môi trường; ...
  • Hoạt động dịch vụ về tư vấn xây dựng, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư, thẩm tra, giám sát, quản lý dự án các công trình xây dựng;
  • Hoạt động dịch vụ về tư vấn  thiết kế, chuyển giao, thẩm tra, thẩm định và chuyển giao thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường, xử lý chất thải;
  • Hoạt động dịch vụ về tư vấn đấu thầu;

  MENU