cwer.vn

Hội Nước và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NCCN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nước và Môi trường CWER hoạt động trong các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ, Dịch vụ khoa học- công nghệ, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn môi trường...

Địa chỉ: Tầng 7 — Tòa nhà Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 0978.90.11.81 - Email: cwer.contact@gmail.com

TÀI LIỆU

Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT

Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT

Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT - Quy định chi tiết…

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP - Quy định chi tiết một…

TÀI LIỆU HỘI THẢO

TÀI LIỆU HỘI THẢO

Hội thảo trực tuyến phổ biến quy…

QCVN 13-MT:2015/BTNMT

QCVN 13-MT:2015/BTNMT

QCVN 13-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật…

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về…

QCVN 40:2011/BTNMT

QCVN 40:2011/BTNMT

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật…

THÔNG TƯ SỐ 10/2021/TT-BTNMT

THÔNG TƯ SỐ 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT, ngày 30/06/2021 Quy định về kỹ…

LUẬT BVMT SỐ 72/2020/QH14

LUẬT BVMT SỐ 72/2020/QH14

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14,…

LUẬT BVMT SỐ 55/2014/QH13

LUẬT BVMT SỐ 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của…

QCVN 09-MT: 2015/BTNMT

QCVN 09-MT: 2015/BTNMT

QCVN 09-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật…

QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

QCVN 08-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật…

NGHỊ ĐỊNH 55/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 55/2021/NĐ-CP

Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một…

NGHỊ ĐỊNH 54/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 54/2021/NĐ-CP

Nghị định 54/2021/NĐ-CP  quy định về đánh…

THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi…

NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP

 Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật…

  MENU